ALİ BEKTAŞ DEDE’NİN KALEMİNDEN

ALEVİLİKTE KADININ YERİ VE ÖNEMİ -1-

Başlarken:

Sevgili okuyucularım. ‘’ Alevilikte Kadının yeri ve Önemi ‘’ başlığı adı altında kaleme aldığım bu yazımda, KADIN ve KADINLARIMIZ gerçeğini benim bu çok titiz çalışmamda belki de hayretler içinde okuyacaksınız. Hayretler içinde okuyacaksınız diyorum çünkü kadın gerçeğini, onun haysiyet ve onurunu, özgürlüğünü, yaşam hakkını, hukukunu bir obje bir meta olup olmadığını Alevilikte yeri ve önemi dışında farklı toplumların inançlarından örnekler ve kaynaklar göstererek de vereceğim için şaşkınlıkla okuyacağınızdan eminim

Kadın hak ve özgürlüklerinin önemine değinirken kısaca ( M.Ö 5000 ) İlkel dönemlerde kadının egemen olduğu Anaerkil ( Ana soylu ) dönemlerde aile yapısının sosyal ve kültürsel yönlerinden örnekler vererek Kadının kutsal sayıldığı o dönemler kadının toplumdaki yeri ve önemini okuyacaksınız. Daha sonra ekonomik ve sosyal yapının değişmesiyle birlikte Ataerkil ( Baba Soylu ) erkek egemen topluma geçildiğinde kadının neden ikinci plana itilmiş olduğunun sebeplerine göz atacağız. Kadın Doğurganlığının kutsallaştırıldığı Anaerkil toplumda kadının Tanrıca yapıldığı din anlayışı, daha sonra erkek egemen toplumlarda erkeğin tanrı kabul edilmiş olması ( örneğin Mısır Firavunları ) gibi. Kadını nereden nereye koyduğunu inceleyeceğiz. Tek tanrılı dinlere geçişin sonucunda kadının statüsü ne duruma getirildi. Bunu inceleyeceğiz.

Bütün bunlara biraz değindikten sonra İslamiyet öncesi Arap toplumlarında kadının hak ve özgürlüklerini ele alıp İslamiyet sonrası kadının toplumdaki yeri nedir? Hz Muhammed’in getirdiği İslam’da Kadın- Erkek eşitliğinin önemine Kuran’ı Kerimden örnek ayetler vereceğiz.

İslamiyet’in gelişmesiyle birlikte egemenliği ele geçiren Arap Emevi hanedanlarının İslam’ın ana temeli olan Muhammed’i ve Kuran’ı değerlerden vazgeçerek Muaviye mantığı ile kendilerince yorumladığı İslamiyet anlayışının sonucunda Kadına ne gözle bakıldığı gerçeğini okuyacaksınız. Özellikle İslam’la uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan kendilerinin koyduğu Şeriat kuralları içinde Kadını nasıl itibarsızlaştırdıklarını ve onu nasıl aşağıladıklarını göreceğiz.

İslam gerçeğine Emevi mantığı ile bakmayan, Kuran’ı Bâtıni ( içsel ) manada okuyabilen kelamın manasını çözebilen, Alevilerin Muhammed-i ve Ehlibeyt’i anlayışında Kadının yeri ve önemini okuyup öğreneceksiniz. Emevi İslam anlayışında kadını mirastan bile yoksun bırakılan uğursuz ve aklı kıt kabul ediliyorken, Alevilerde neden? CANDIR, ANADIR, EŞTİR. YÂRDİR. KIZ KARDEŞTİR. Neden? Öküzümüzden sonra gelmez, Bazen de neden? kutsaldır. Bazen Kadın Evliyadır. Neden? Cennet denilen yer onların ayakları altındadır. Alevilikte Kadın Hak ve özgürlükleri niçin? tartışma konusu bile yapılmaz. Neden? Üç adım arkamızdan gelen değil de, Neden? Yan yana, Neden? can canadır. Vs. Bütün bu gerçekleri Alevi inanç ve ibadetlerinde kadının yerini ve önemini, toplumdaki sosyal ekonomik, miras haklarını Aleviliğin kadına bakışı gerçeğinden okuyacaksınız.

Ali Bektaş-İZMİR