Istrancalardan iyi haber var…

638

Istrancalar’da ki tahribatı durdurmak için verdiğimiz mücadele de iyi haberlerden bir yenisi daha geldi.

Ormanların içine, yeraltı su besleme alanları üzerine yeni dosyalar gelirken, Danıştay Ondördüncü Dairesince verilen karar can suyu gibi geldi. Soğucak köyünün yanı sıra burada ki su kaynaklarının hayat verdiği bir çok köy, toprak, orman ve yörede ki canlılar şimdilik kurtuldu. Ergene Kaynaklarından biri daha yeni bir müracaat gelene kadar temiz akmaya ve hayat vermeye devam edecek.

Bu kaynakları koruma; Şu veya bu kurumun görüşüne göre olmamalı. Koruma fakatsız, amasız, ancaksız, olmalı. Mutlak ve tavizsiz korunmalıdır. Dün de, bugün de, yarın da SU yaşamın temel şartı. Toprağı ve suyu korumak gelecek nesillere karşı asıl sorumluluğumuzdur. Su, toprak, hava kirlenirse, ormanlar yok olursa, Ne kadar çok konuştuğumuz, ne kadar çok yazdığımız, gelecek nesiller için bir şey ifade etmeyecek. Asıl olan ne kadar temiz su, ne kadar toprak, ne kadar orman bıraktığımızdır.

Bugün ve gelecek nesiller adına verdiğimiz mücadelede hukuki kazanımlar elde ediyoruz. Trakya Platformu olarak yaşamı savunanlara her platformda destek vermeye, katkı sunmaya devam ediyoruz. Platformun Bilim ve Hukuk kurulunda ki uzmanların hazırladıkları bilimsel ve hukuksal veriler ile yaşamı savunmaya Trakya’nın her köşesinde devam ediyoruz.

Kırklareli-Vize ilçesi Soğucak Köyü yakınlarında yapılması planlanan KALKER OCAĞI ALAN GENİŞLEMESİ VE KAPASİTE ARTIRIMI, KIRMA-ELEME TESİSİ projesi ile ilgili olarak KIRKLARELİ Valiliği tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir Kararı”nın yürütmenin durdurulması ve iptali için Köy Muhtarınca dava açıldı.

Edirne İdare Mahkemesi, Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Kararında” hukuka uyarlılık bulunmadığı, gerekçesiyle iptal etti.

Keşif ve Bilirkişi incelemesinde Mevcut ÇED raporunun eksik ve yetersiz kaldığı, dava konusu alan için, özellikle uluslar arası sözleşmeleri ve çevre-orman ilişkilerinin mutlaka dikkate alınması, “üstün kamu yararı” yönünden irdelenmesi gerektiği görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiş olup, ÇED gerekli değildir kararında hukuka uyarlık bulunmadığı kararı verilmiştir.

Kırklareli Valiliğinin temyiz başvurusu Danıştay Ondördüncü Dairesince itiraz yolu kalmak kaydıyla, Mahkemenin verdiği kararın onanmasına oy birliği ile karar verdi.

Açılan dava sonucunda Edirne İdare Mahkemesinin iptal kararının bozulması için Kırklareli Valiliği temyiz aşamasında kararın bozulması yönünde

verdikleri dilekçe üzerine Danıştay Ondördüncü Dairesi oy birliği ile verdiği 2017/372 sayılı kararda “Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A-2-i maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oy birliği ile karar verildi” Denilmektedir.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele edenler, şimdilik yine kazandı.

Anayasa’nın 56. maddesine göre sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek ise devletin ve vatandaşların ödevidir. Anayasa’nın 36. Maddesindeki hak arama hürriyetine dayanarak, dava açan Muhtarlarımız ve Trakya Platformu “çevre hakkı ve ödevi”nin gereğini yerine getirmektedirler.

Istrancanın doğal varlıklarını ve kültürünü yok edecek yeni projelere karşı Anayasal haklarımız ve ödevlerimiz gereği “Çevre hakkı ve ödevini” yerine getirmeye, Yaşam alanlarını korumak için Yurttaşlar, Muhtarlar, Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bilim ve hukukla işbirliği içerisinde yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

GÖKSAL ÇİDEM

TRAKYA PALTFORMU YÜRÜTME KURULU ÜYESİ
Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı