Kırklareli Kent Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

890

Nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz? Yaşadığımız kentte nelerin olmasını, nelerin olmamasını istiyoruz? Kentin gelecek planlaması yapılırken dikkate alınacak konular nelerdir? Ne yaparsak yaşadığımız kent gereksinimlerimizi karşılayabilir? Neyi koruyalım, nasıl koruyalım?.. gibi sorulardan yola çıkarak önce “KENT FORUMU” nu (24 Mayıs 2017) gerçekleştirdik. 21 Mart 2018’de ise aynı amaca yönelik olarak “KIRKLARELİ KENT ÇALIŞTAYI” düzenledik. Her iki çalışmanın planlanması ve yürütülmesi Kırklareli Kent Konseyi, Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli Belediyesi birlikteliği ile sağlanmıştır.

Kırklareli’de yapılan Kırklareli Kent Çalıştayı’na Kırklareli Kent Konseyi’nin bileşeni olan kamu kurumları, meslek odaları, STK lar, sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile Kırklareli Üniversitesinin ilgili bölümlerinden temsilcileri, katılmasında yarar görülerek çağrı yapılan bileşenimiz harici bazı kamu kurumlarından temsilciler, il dışından davet edilen akademisyenler, Trakya Platformu temsilcileri ve Trakya Kent Konseyleri Birliği temsilcileri olmak üzere toplam 132 kişi katılım ve katkı sağlamışlardır.

Tüm katılımcılara sağladıkları destek ve katkıları nedeniyle teşekkür ederiz.

Kent çalıştayında yapılan çalışmalar aşağıdaki 4 ana başlığa göre planlanmıştır: I-KORUMA, II-PLANLAMA, III-ÜRETİM, IV-YAŞAM VE KENT.

Bu dört ana başlık altında 6 çalışma grubu şeklinde yapılan çalışmalarda ele alınan sorunlar ve elde edilen sonuçlar aşağıda kısaca sıralanmıştır:

I-KORUMA ÇALIŞMA GRUBU:

– Kırklareli’nin tüm doğal, arkeolojik, jeolojik ve kültürel değerlerinin yerinde saptanarak belgelenmesi ve envanter çalışmalarının tamamlanması.

– Toplumda koruma bilincinin geliştirilmesi.

– Kırklareli’ne özgü doğal-kültürel değerlerin tanımlanarak toplum yaşantısı ile bütünleştirilmesi.

– Turizm planlaması yapılması.

– Yıl boyu yapılacak etkinliklerde toplumsal farkındalığın geliştirilmesi.

– Kırklareli kent merkezinde “Kent Kimliğini” tanımlayan öğelerin ortaya çıkarılması.

– Kentsel, kültürel ve doğal değerler üzerine ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenlenmesi.

II-PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU:

TARIM KENTİNE DAİR PLAN KURGUSUNDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

· Tarım arazilerinin korunması, ürün depolama, atık yönetimi, su kaynaklarının yönetimi ve korunması ilkelerinin belirlenmesi.

· Kırsalda ki genç nüfus ve çiftçi göçünün önlenmesi.

· Tarıma dayalı gıda sanayinin teşviki

· Tarımda ürün planlamasının yapılması ve doğal eşiklerin belirlenmesi.

· Mera ıslah planları ve tarım ıslah planlarının geliştirilmesi.

ÜNİVERSİTE-HİZMET KENTİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:

-Üniversite öğrenci projeksiyonunun çıkarılması

– konut alanlarının çeşitlendirilmesi

– Arazi kullanım bölgeleri anlamında kamusal alan, kent meydanı, sanayi bölgeleri, konut dışı çalışma alanlarının belirlenmesi

– Ulaşımın planlanması

– Kentsel alt yapının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.

KÜLTÜR TURİZMİ KENTİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR:

· Yayla Mahallesi’nde koruma amaçlı imar uygulamalarına hız kazandırılması

· Turistik tesislerin çeşitlendirilmesi ve işlevlerinin arttırılması, bu amaçla pazarlama, tanıtım, reklam faaliyetlerinin programlandırılması.

III-ÜRETİM ÇALIŞMA GRUBU:

“Tarım, Turizm, Enerji” başlıkları üzerinde durularak tartışılan konular;

TARIM :

· “Çiftçi” ve “çiftçilik” kavramlarının yeniden değerlendirilmesi ve gıda güvenliği

· Kooperatiflerin ve kooperatif üyeliklerinin desteklenmesi

· Çiftçilerin yerinde eğitimi

· Arazi toplulaştırılması ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması

· Orman köylerinde yapılması gerekenlerin kent açısından öneminin öne çıkarılması

TURİZM :

· Yayla Mahallesi bağlamında yapılabileceklerin planlanması

· Turizm rotalarının oluşturulması

· Yerel halkın ürünlerinin pazarlanması

· Kadın istihdamının arttırılmasına yönelik eylem planının oluşturulması

· Tanıtım kitapları ve broşürlerin hazırlanması

ENERJİ :

· Güneş panelleri kullanımının teşviki

· Hibrit ya da elektrikli araçların kullanımının özendirilmesi

· Çöplerden enerji üretimi,

· Kent aydınlatmasında ve sinyalizasyon sisteminde güneş enerjisinden yararlanılması.

IV-YAŞAM VE KENT ÇALIŞMA GRUPLARI:

– Kent içi ulaşımla ilgili: yaya odaklı planlama, bisiklet kullanımı, toplu taşıma olanaklarının geliştirilmesine yönelik araştırmaların yapılması ve uygulamaya geçirilmesi; buna yönelik kontrol ve denetimlerin yapılması.

– Kentsel kimliğin mekana yansıtılması.

– Kırklareli’nin kentsel imgelerinin ortaya çıkarılması.

– Kent belleği müzesi oluşturulması

– Kentsel kamusal alanlar için önerilerin çeşitli yöntemler kullanılarak toplanması.

– Dezavantajlı grupların (kadın, çocuk, roman, mahkum, engelli, göçmen, yaşlı vb.) sorunlarının belirlenerek, çözüme yönelik çalışmaların yapılması.

– Üniversite ve halk arasındaki iletişimin geliştirilmesi.

– Kent konseyi organlarının arttırılması.

– Kentte yapılan etkinliklerin / çalışmaların ortak masada toplanması.

– Kırklareli ilindeki güzelliklerin Kırklareli’ lilere tanıtacak çalışmalar yapılması.

– Sağlık kurumlarının yetersizliği görüldüğünden, bu konuda çözüm odaklı çalışmalar yürütülmesi.

– Yeşil alanların arttırılması.

SONUÇ :

4 Çalışma Grubu halinde , 6 Masada yapılan çalışmalar sonucu ; beklentiler, görülen sorunlar ve bunlara ilişkin çözümler, bilahare hazırlanacak olan KIRKLARELİ KENT ÇALIŞTAYI RAPORU’nda ayrıntılı olarak işlenecektir. Çalıştay kapsamında; Kırklareli’nde daha iyi bir yaşama yönelik olarak geleceğin planlanması, planlı kentleşme, korunması gerekenler, üretime dönük düşünceler noktalarında yararlı bir çalışma yürütüldüğü saptanmıştır. Çalıştay sonucunda, daha yaşanabilir bir Kırklareli oluşturabilmek için bir çok kurum ve kuruluşa görev düştüğü konusu katılımcılar tarafından teyit edilmiştir. Bu bağlamda, bu hedefe ulaşmak için kurum ve kuruluşların yürüteceği çalışmalarda yol haritasının da bir ölçüde belirlenmiş olduğu söylenebilir. Önümüzdeki süreçte, çalıştaydaki çalışma gruplarında görüşülen ve değerlendirilen konular “Çalıştay Raporu” haline getirilip basılarak ilgili kurumlarla paylaşılacak ve şüphesiz ki sonraki çalışmalarda birer veri seti olarak kullanılacaktır.